Productgroep

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden

''
Artikel 1. Algemeen 

Echowonder Nederland levert op maat gemaakte persoonlijke kado's en artikelen voor consumenten. Wij laseren / graveren uw 3D echo foto in / op kristallen kubussen, sieraden, kadoartikelen, in de breedste zin des woords. Wij verkopen onze producten via onze website. 

1.2 Deze Algemene Voorwaarden (hierna: voorwaarden) zijn strikt van toepassing op de activiteten en internetactiviteiten van deze Echowonder Nederland Webshop. Voor de het uitvoeren van de 3D / 4D echo's zijn de voorwaarden welke zijn te vinden op onze website www.echowonder.nl van toepassing.

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de websites van Echowonder Nederland, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. 

2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling geschiedt onder aanvaarding van de toepasselijkheid van deze Voorwaarden. 

2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. 

2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Echowonder Nederland worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Echowonder Nederland ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 

2.5 Indien door een gerechtelijke uitspraak of door een bindende uitspraak van een andere bevoegde instantie een van de artikelen van deze Voorwaarden ongeldig wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden in stand. 

Artikel 3. Overeenkomsten 

3.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie van de bestelling van een klant door Echowonder Nederland. Echowonder Nederland is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel aanvullende informatie op te vragen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld. 

Artikel 4. Prijzen 

4.1 De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro's, inclusief BTW. Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. 

4.2 Indien de klant vanwege service aan het product, de bestelling moet retourneren aan Echowonder Nederland dan komen alle verzendkosten voor rekening van de klant. 

4.3 In sommige gevallen is sprake van actieprijzen. Actieprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. 

4.4 Echowonder Nederland kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend. 

Artikel 5. Betalingen 

5.1 Betaling dient altijd vooraf te geschieden. Echowonder Nederland personaliseert een door u gekozen product uit ons assortiment met een persoonlijke foto of logo. Restitutie of annuleringen achteraf kunnen niet plaatsvinden omdat wij de door u bestelde goederen op basis van uw persoonlijke instructies hebben gepersonaliseerd door middel van een foto of logo of gelaserde of gegraveerde tekst. U bent derhalve zelf volledig aansprakelijk voor het aangeleverde fotomateriaal en teksten welke door foutieve aanlevering gelaserd en gegraveerd worden zijn volledig de verantwoording van de afnemer. Hierover kan nimmer worden gecorrespondeerd en vindt ook nimmer restitutie plaats.

5.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. 

5.3 De klant geeft Echowonder Nederland toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze. 

5.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden, is de klant aan Echowonder Nederland gerechtigd wettelijke rente over de hoofdsom in rekening te brengen. Echowonder Nederland is gerechtigd de incasso van haar vordering uit handen te geven. De klant is in dat geval buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke incassokosten verschuldigd conform het incassotarief Rapport Voorwerk II (met een minimum van € 44,03). 

5.5 Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Echowonder Nederland. 

Artikel 6. Levering 

6.1 Echowonder Nederland streeft ernaar om bestellingen binnen 10 dagen na ontvangst van de betaling af te leveren in Nederland mits er geen andere leverings datum vermeld wordt. Hiertoe is Echowonder Nederland echter niet verplicht. 

6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling, behalve voor zover de vertraging niet aan Echowonder Nederland kan worden toegerekend. 

6.3 Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk dertig (30) dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Echowonder Nederland zal in dat geval voor terugbetaling zorgdragen. 

6.4 Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Echowonder Nederland zodanige inspanningen verrichten als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Ten laatste bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. De kosten van retourzending zijn bij het beschikbaar stellen van een vervangend artikel voor rekening van Echowonder Nederland. 

6.5 Afwijkingen in kleur-, type-, tekst- en/of prijswijzigingen voorbehouden. 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud 

Het eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van de terzake van de geleverde producten gesloten overeenkomst(en) aan Echowonder Nederland verschuldigd is, heeft voldaan. 

Artikel 8. Intellectuele en industriele eigendomsrechten 

8.1 De klant dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten welke rusten op de door Echowonder Nederland geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 

8.2 Echowonder Nederland garandeert niet dat de aan de klant geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden. 

8.3 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Echowonder Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden. 

8.4 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Echowonder Nederland, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om priv� gebruik in relatie tot het product zelf. 

Artikel 9. Conformiteit 

Echowonder Nederland staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Artikel 10. Bedenktijd 

10.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Echowonder Nederland hanteert een 7 dagen Niet Goed / Geld Terug garantie exclusief op de gepersonaliseerde producten. 

10.2 In het kader van deze Niet Goed / Geld Terug garantie mag de klant, indien de klant het product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan Echowonder Nederland retourneren op de wijze zoals bij aflevering aangegeven. Bij het retourneren dient het product in de originele verpakking verpakt te zijn en compleet, onbeschadigd en ongebruikt te zijn. 

10.3 Indien de klant gebruik maakt van de Niet Goed / Geld Terug garantie zal Echowonder Nederland het reeds betaalde bedrag binnen dertig dagen aan de klant terug betalen. 

10.4 Indien het product:
- door zijn aard niet kan worden teruggezonden;
- duidelijk persoonlijk van aard is;
is van bedenktijd in het kader van de Niet Goed / Geld Terug garantie uitsluitend sprake indien de klant het zegel van de verpakking nog niet heeft verbroken of bij gebreke van een zegel, de verpakking nog niet heeft opengemaakt. 

Artikel 11. Bestellingen/communicatie 

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Echowonder Nederland, dan wel tussen Echowonder Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Echowonder Nederland, is Echowonder Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Echowonder Nederland. 

Artikel 12. Overmacht 

Echowonder Nederland heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Echowonder Nederland gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 

Vragen, klachten en opmerkingen 

Mocht u na het lezen van deze Voorwaarden klachten, vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact op met onze servicedesk. 


Gegevens Echowonder Nederland

Naam:   Echowonder Nederland
Correspondentie adres:   Verdilaan 26
Postcode & Plaats:   5056 BD  Berkel Enschot
Land:   Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:   56223072
URL Website:   www.echowonder.nl
E-mailadres:   info [ @ ] echowonder.nl
Telefoonnummer :   071 - 744 0000
E-mailadres (vragen, klachten en opmerkingen over de webshop):          webshop [ @ ] echowonder.nl